Reklamační řád

Prověřování plnění a odpovědnost za vady.

 1. Kupující je povinen po dodání paliva do místa určení dodávku ihned prohlédnout a zajistit důkazní prostředky pro potřebu uplatňování zjevných vad (např. viditelný obsah hlušiny nebo jiných příměsí, apod.). Jestliže dodávka nevykazuje zjevné vady, je kupující povinen tuto ihned od dopravce převzít. V opačném případě nese veškeré výlohy s tím spojené.
 2. Kupující je povinen reklamovat písemnou formou – osobně v místě odběru či e-mailem nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce zjevné vady dodaného paliva prodávajícímu, nebo jiné vady do konce záruční lhůty, což je současně výzvou k jeho účasti na kontrolní přejímce. Obsahem reklamace musí být:
  • označení paliva - druh,
  • místo odběru,
  • registr. číslo auta,
  • tonáž,
  • datum odběru paliva,
  • krátký popis jiné než zjevné vady, co je reklamováno,
  • zjevné vady (viditelný obsah hlušiny nebo jiných nežádoucích příměsí).
 3. Bez výslovného souhlasu prodávajícího nemůže kupující nakládat s reklamovaným palivem způsobem, kterým by bylo ztíženo nebo znemožněno přezkoušení oprávněnosti reklamace.
 4. Nedostaví-li se prodávající do 5ti dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce ke kontrolní technické prohlídce zjevných vad nebo odběru kontrolního vzorku, může kupující nakládat s reklamovaným palivem jen, hodlá-li jej použít.
 5. Prodávající poskytuje záruku na dodávané palivo v délce deseti dnů ode dne převzetí dodávky kupujícím.
 6. Kupující je oprávněn reklamovat jiné vady paliva do konce záruční doby u prodávajícího s dodržením obsahu reklamace dle bodu 2. a doloženými doklady prokazujícími oprávněnost reklamace.
 7. Bylo-li dodáno palivo, jehož jakost zjištěná rozborem kontrolního vzorku dle bodu 4 nevyhovuje účelovým znakům jakosti stanoveným technickou normou, má kupující:
  • právo na slevu z kupní ceny - může-li dodané palivo použít,
  • právo požadovat v rozsahu vadného plnění náhradní dodávku paliva - nemůže-li dodané palivo použít,
  • právo v rozsahu vadného plnění od Smlouvy odstoupit.
 8. V případě stanoveném v bodě 7. je kupující povinen vyrozumět prodávajícího o svém požadavku na náhradní dodávku paliva nebo odstoupení od Smlouvy současně s oznámením o zjištěných vadách dodávky podle bodu 2. příp. 6. Prodávající je v tomto případě povinen dát kupujícímu do dvou pracovních dnů dispozice, jak má s vadným palivem na náklady prodávajícího naložit.
 9. Právo kupujícího z vad paliva se promlčuje:
  • u zjevných vad neoznámením vad prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce dodávky,
  • u jiných vad neuplatněním reklamace u prodávajícího nejpozději poslední den záruční lhůty.
 10. Pro případ, že kontrolní přejímka za účasti prodávajícího nepotvrdí kupujícím označené vady, hradí kupující veškeré náklady spojené s reklamací včetně nákladů spojených s účastí prodávajícího na kontrolní přejímce.
 11. Pro účely prověřování jakosti plnění a odpovědnosti za vady jsou závazné ČSN ISO a kvalitativní parametry paliv a normy producentů.